Renoveren en verduurzamen zonder koude tocht

Samen met Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen renoveert Mijande zo’n 200 woningen in onder meer Vriezenveen, Rossum, Ootmarsum en Den Ham. Als innovatieve Twentse woningcorporatie kiest men daarbij ook voor vervanging van ventilatieroosters door ventilatieradiators. ‘De uitvoering is een bewerkelijke klus, maar de klachten van bewoners over koude tocht zijn hiermee aanzienlijk verminderd,’ zegt Walter Pijnappel, projectleider bij Mijande Wonen.  

Wat was precies de aanleiding om Ter Steege te vragen de ventilatieradiator in de woningen te installeren?

‘Enkele jaren geleden hebben we tijdens een nieuwbouw- en renovatieproject het zogeheten stralendwarm-concept geïntroduceerd. Onderdeel hiervan was de toepassing van een ventilerende onderdorpel met een bijbehorende radiator. De resultaten en de bevindingen van bewoners waren toen heel positief. Bij raamroosters ervaren ze ’s winters koude tocht, waardoor ze soms alles dichtzetten. Met de ventilatieradiator is dat probleem opgelost. Als de radiator aanstaat, wordt de koude lucht die van buiten komt namelijk voorverwarmd.’

Welk probleem lost deze technische innovatie op voor Mijande?

‘Met dit grootschalige renovatie- en verduurzamingsproject zetten we volop in op isolatie. Maar isolatie betekent ook ventilatie, anders krijg je schimmel. Belangrijk is dus dat er verse lucht de woning in komt, zonder koude tocht. Dankzij de Eco-ventilatieradiator krijgen we aanzienlijk minder klachten over tocht bij de kozijnen van bewoners die een bank of stoel bij het raam hebben staan. De woningen worden goed geïsoleerd in combinatie met mechanische afzuiging en instroom van verse voorverwarmde lucht. De kunst is dan natuurlijk om zo’n goed geïsoleerde woning tijdens warme dagen te laten afkoelen. Speciaal daarvoor brengt Ter Steege een geïsoleerd luikje voor ‘zomernachtventilatie’ in de voor- en achtergevel van de woning aan. Aan de buitenkant is het voorzien van een inbraakwerend rooster. In het begin waren bewoners erg sceptisch, maar na de afgelopen warme zomer zijn ze erg blij met deze oplossing.’

Tegen welke problemen loop je aan bij de uitvoering en hoe lost Ter Steege die voor jullie op?

 ‘Alles wat je doet moet toegevoegde waarde hebben. In het geval van de ventilatieradiator moet je daarvoor ook dingen slopen. Bij de variant met een ventilerende waterslag aan de buitenkant moet je onder de vensterbanken sleuven in de gevel aanbrengen voor het installeren van geluiddempende kanalen waar de lucht doorheen stroomt. Vervolgens moet je de gevel weer netjes herstellen. Regelmatig krijg je te maken met zelf aangebrachte vensterbanken. Die moet je in goed overleg met de bewoners verwijderen en vervangen door een standaard vensterbank. Ook hebben mensen soms betimmeringen aan de binnenwand aangebracht, die je moet weghalen. Voor dat alles moet je mensen echt meenemen en overtuigen. Ter Steege Bouw Vastgoed speelt daar ook een rol in. Samen met de bewonersconsulent van Mijande geeft hun uitvoerder bewoners tekst en uitleg. Over hoe we te werk gaan en wat ze mogen verwachten. Dat teamwork functioneert uitstekend.’

5 medewerkers van Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen vieren hun jubileum/afscheid

Op vrijdag 21 april hebben we feestelijk stil gestaan bij maar liefst 161 jaar werkervaring. Tijdens een receptie bij het Brodshoes in Rijssen kregen collega’s en familie en vrienden de gelegenheid de jubilarissen te feliciteren met deze mooie mijlpaal.  

Erik Leusink, Andre Veneman en Arjan Lankamp vierden hun 25-jarig werkjubileum bij Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen. Rikus Braakman vierde zijn 40 jaar dienstverband en Geerhard Averesch ging met pensioen na maar liefst 46 jaar werkzaam te zijn geweest bij Ter Steege.  

De directie bedankte de jubilarissen voor hun inzet en collegialiteit al die jaren. Dit ging uiteraard gepaard met cadeaus en bloemen. 

Nieuwbouw 8 woningen Batavierstraat Coevorden

Aan de Batavierstraat in Coevorden is Ter Steege Bouw Vastgoed Hardenberg gestart met de bouw van acht eengezinswoningen voor Domesta.

DAAD Architecten heeft daar een mooi ontwerp voor gemaakt.
Het worden twee blokjes van vier woningen. Tussen de twee nieuwe woonblokken komt een ruime parkeerplaats. De woningen worden voorzien van goede isolatie en moderne technieken om de woonlasten zoveel mogelijk te beperken. In het totale ontwerp is ook rekening gehouden met de natuur, zo worden er verblijven voor vogels en vleermuizen aangebracht en zullen bomen worden geplant.

De Batavierstraat ontleend haar ligging aan de historie van de vesting Coevorden. Deze locatie was vroeger onderdeel van de verdedigingslinie.

Aan de oostzijde van de straat is een nieuw woongebied voor senioren ontwikkeld. Aan de westzijde van de straat staan rijwoningen. De bestaande tien rijwoningen, die inmiddels gesloopt zijn, waren gebouwd in de jaren 50. Zij stonden erg dicht op de weg en hadden geen voortuin.

In de nieuwe situatie worden de woningen verder teruggeplaatst zodat er een voortuin ontstaat. Hiermee past dit nieuwe deel beter bij de bestaande woningen in de straat en vormt het straks een mooi geheel.

Samenleven in en met het bos

Achter Landgoed Oude Tempel in Soesterberg komt een nieuw, natuurinclusief woongebied in het bos. Het wordt een mix van woningtypen variërend van sociale huur- en sociale koopwoningen, middeldure en duurdere koopwoningen en vrije kavels. De bouw start naar verwachting in 2025. In het plan is de balans tussen kwaliteit, duurzaamheid en respect voor de natuur essentieel.

Directeur Gijs Takkenkamp van Ter Steege Bouw Vastgoed en wethouder Osman Suna van de gemeente Soest tekenden op woensdag 5 april 2023 de samenwerkingsovereenkomst met afspraken over de ontwikkeling van het nieuwe woongebied.

Samenleven in én met het bos

Wethouder Osman Suna: “De druk op de woningmarkt is hoog in de provincie Utrecht. Nieuwe woningen zijn hard nodig. Oók in de groene omgeving van Soesterberg, al weten we dat er ook bewoners zijn die dit liever niet willen. Met dit project creëren we een bijzonder woonmilieu. Een plek waar mensen actief en gezond samenleven in én met het bos. Het nieuwe woongebied maakt deel uit van het programma Hart van de Heuvelrug. Hierin worden in totaal 1700 woningen gebouwd op acht locaties. Ongeveer de helft van de woningen zijn opgeleverd. Er is 700 hectare aan natuur bijgekomen met natuurprojecten waaronder Landgoed de Paltz, het Kodakterrein en Park Vliegbasis Soesterberg. Met de opbrengst van de bouwontwikkelingen worden gedane investeringen in de natuur bekostigd. Op plekken waar de natuur dit het hardst nodig heeft, worden gebieden terug gegeven aan de natuur. Dit verbetert de overlevingskansen voor planten en dieren.”

Inloopbijeenkomst woensdag 10 mei 2023

Geïnteresseerden kunnen het concept-plan bekijken tijdens een inloopbijeenkomst op woensdag 10 mei. Daar kunnen ook vragen worden gesteld aan Ter Steege en de gemeente Soest. De inloopbijeenkomst is van 16.00 tot 21.00 uur in Kontakt der Kontinenten, aan de Amersfoortsestraat 20 in Soesterberg. Aanmelden kan via www.natuurinclusiefwonensoesterberg.nl. Omwonenden ontvangen een uitnodiging voor deze inloopbijeenkomst.

Meer informatie over het woongebied staat op natuurinclusiefwonensoesterberg.nl

Genieten van bosrijke omgeving

Het woongebied wordt niet alleen een plek voor nieuwe bewoners. Er wordt gezorgd dat iedereen ook na de bouw van woningen kan blijven genieten van de bosrijke omgeving. Bewoners en omwonenden kunnen elkaar ontmoeten. Onderdeel van het plan is een nieuw te bouwen ‘boshut’ waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Brede mix woningen: van sociale huur tot koop

Het nieuwe woongebied ligt aan de oostkant van Soesterberg, met een toegangsweg vanaf de Oude Tempellaan. Er komen maximaal 300 woningen. Minimaal tien procent bestaat uit sociale huurwoningen van woningcorporatie Portaal en minimaal tien procent bestaat uit sociale koop. Het is de ambitie om energieneutrale appartementen te realiseren. De sociale huurwoningen worden in de eerste fase gebouwd. De koopwoningen worden verkocht in verschillende prijsklassen.

Duurzaam en ecologisch verantwoord bouwen

Circulariteit en verduurzaming zijn ook belangrijk tijdens het bouwproces. Hierbij wordt vooral gebruik gemaakt van hernieuwbare, natuurlijke, ‘bio-based’ materialen met een belangrijke rol voor de toepassing van hout. Zowel voor de constructie als voor de gevels. Door de toepassing van geprefabriceerde elementen wordt de bouwtijd verkort en wordt de omgeving zo min mogelijk belast.

Inventariseren, beschermen en transformeren

Voordat de bouw begint wordt zorgvuldig onderzocht waar de natuur het bouwen het beste toelaat. Onder andere door goed te kijken welke bomen en onderdelen van het bos behouden moeten blijven. Tijdens de bouw van woningen en aanleg van wegen worden de bodem en de natuur zo min mogelijk aangetast. Er wordt minimaal gegraven en bouwhekken worden zorgvuldig geplaatst.

Natuurwaarde

In het concept plan van Ter Steege gaan behoud en ontwikkeling van de natuur en bouw van woningen samen op. Het Beeldkwaliteitsplan, waar bewoners in 2020 en 2021 over hebben meegedacht is een belangrijke bron voor het plan van Ter Steege. Er wordt rekening gehouden met de flora en fauna. Belangrijk is een grote strook bos die helemaal onbebouwd blijft. Dit wordt de groene kapstok genoemd. Daar wordt ook de natuur versterkt. Aan de historische lanenstructuur wordt een zoom nieuwe planten toegevoegd. Zo komt er meer ruimte voor kleine zoogdieren en insecten én blijft de biotoop voor de bosvogels en vleermuizen bewaard. Rond de woningen blijven oude, gezonde bomen zoveel mogelijk behouden. Dit neemt niet weg dat er natuur verdwijnt en de natuurwaarde van het gebied verandert.

Ecologisch onderzoek

Het bouwen van de woningen kan beginnen omdat het bestemmingsplan per 8 juni 2022 onherroepelijk is. De volgende stap is dat van 11 april tot eind oktober 2023 de huidige ontheffing Wet natuurbescherming (Wnb) geactualiseerd wordt. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk ecologisch adviesbureau.

Omwonenden kunnen helpen

Omwonenden en bezoekers die weten welke (beschermde) soorten in het gebied zijn kunnen dit melden. Die informatie is een waardevolle aanvulling op het onderzoek dat het ecologisch adviesbureau uitvoert. Mensen kunnen melden welke (beschermde) plant- en diersoorten zij in het gebied hebben gezien door contact op te nemen via oudetempel@bureau-viridis.nl.

Meedenken

Bij de ontwikkeling van het woongebied werken Ter Steege, Portaal en de gemeente Soest samen met wUrck voor het landschapsontwerp en stedenbouwkundigontwerp. Het plan voor het nieuwe woongebied is nog niet definitief. De komende maanden werken gemeente Soest en Ter Steege nauw samen aan de realisatie van een definitief stedenbouwkundig plan, definitief Beeldkwaliteitsplan, inrichtingsplan en het plan voor het ontmoetingspunt de Boshut. Omwonenden, toekomstige bewoners en overige belangstellenden krijgen regelmatig de kans om mee te denken. Tijdens de inloopbijeenkomst op 10 mei wordt verder toegelicht op welke momenten en manieren bewoners kunnen meedenken.

Hart van de Heuvelrug

Het nieuwe woongebied maakt deel uit van het programma Hart van de Heuvelrug. Binnen het programma is de natuur op de Utrechtse Heuvelrug in de afgelopen vijftien jaar uitgebreid en versterkt. Zo is er een groot aaneengesloten natuurgebied ontstaan van 5.300 hectare en er is 700 hectare aan nieuwe natuur gerealiseerd. Op andere plekken wordt ruimte gemaakt voor de bouw van woningen en bedrijven, recreatie en zorg. Zo draagt het programma bij aan een groene en gezonde leefomgeving in de regio rond Soest en Zeist. De provincie Utrecht, gemeente Zeist en gemeente Soest hebben de regie en werken samen met partners zoals stichting Het Utrechts Landschap. Kijk voor meer informatie op www.hartvandeheuvelrug.nl.

De fitcirkel van Ter Steege

Met Ter Steege in Beweging, ons eigen vitaliteitsprogramma, hebben we eigenlijk maar één doel: dat onze medewerkers zich goed voelen! Lekker in je vel zitten gaat verder dan een leuke sportactiviteit. Daarom introduceren wij de Fitcirkel van Ter Steege. De kartrekkers leggen graag uit wat deze Fitcirkel inhoudt én wat wij er dit jaar mee gaan doen.

Voeding

Een goed eetpatroon is een belangrijk onderdeel van een gezonde levensstijl. En daarom dus ook belangrijk in de fitcirkel. Gelukkig gaat het hier om balans: je hoeft echt niet alleen te leven op spruitjes en broccoli. Maar hoe vind je die balans? In het najaar gaan we hiermee aan de slag door middel van het thema voeding.

Jane Dijkstra, Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen: “Een gezond(er) eetpatroon zit al in hele kleine dingen. Ik word bijvoorbeeld enthousiast van gezonde ‘eetwissels’: 100% pindakaas in plaats van normale pindakaas en volkoren spaghetti in plaats van witte spaghetti. En daardoor geniet ik ook gewoon van dat lekkere gebakje. Het belangrijkste is: hoe vind je die balans? Daar hoop ik in het najaar meer over te leren. Dan duiken we in het thema voeding.”

Beweging

Natuurlijk komen we ook in beweging met mooie wedstrijden, leuke activiteiten en interessante clinics.

Christian van Hoeijen, Ter Steege Bouw Vastgoed Apeldoorn: “Er staan dit jaar weer een flink aantal activiteiten op de planning. En daar kijk ik heel erg naar uit. Wat ik vooral leuk vind is om eens sporten uit te proberen die ik nooit eerder heb gedaan. Op die manier kom ik weer in aanraking met nieuwe dingen, wat ik altijd prikkelend vind. Want misschien vind je op die manier wel een nieuwe hobby of uitdaging!”

Gezonde werkplek

Een groot deel van de week ben je aan het werk. Werk je dus aan je leefstijl? Dan is je werkplek heel belangrijk. Een goede en gezonde werkplek gaat onder andere over ergonomisch en veilig werken.

Patrick Canten, Ter Steege Bouw Vastgoed Delft: “Nadat we zijn verhuisd naar ons nieuwe kantoor in december, hebben we iemand ingehuurd die bij elke medewerker een werkplekanalyse heeft gedaan om zo alles goed in te stellen. We hebben gekozen voor bureaus die in hoogte verstelbaar zijn en we maken veel gebruik van de fietsstoelen. Ook de vergaderruimte blijft niet achter: de tafels kunnen zo ver omhoog dat we ook staand kunnen vergaderen. En natuurlijk proberen we tussen de middag met elkaar en rondje te wandelen.”

Mentale gezondheid

Je mentale gezondheid speelt een grote rol in hoe fit je je voelt. En dat is precies waarin we met Ter Steege in Beweging in willen ondersteunen. In ons voorjaarsthema gaan we dieper in op stress en ontspanning. Want waarom is stress juist positief? En hoe zorg jij voor voldoende ontspanning?

Jörgen Vermaas, Ter Steege Handel: “Een doorsnee dag van de week: opstaan, klaarmaken, mail, berichtjes en het nieuws checken. Dan snel ontbijten, kinderen naar school en op pad. Op werk gaat de sneltrein door: vervanging regelen voor een zieke collega, klanten bellen en afspraken. Voor je het weet zit je werktijd erop. Op weg naar huis om boodschappen te doen, eten te koken en de kinderen naar sport brengen. We zijn druk en er wordt veel van ons gevraagd. We staan eigenlijk continu onder spanning en we beseffen (te) weinig wat dit met ons doet. Kunnen we dit dagelijks week in en uit wel vol blijven houden? Goed om er eens bij stil te staan! In het voorjaar gaan we dit doen met het thema stress en ontspanning. Daar ben ik heel benieuwd naar, want ik heb het idee dat dit thema mij gaat verrassen.”

Roken en alcohol

Vanuit onze werkmaatschappijen worden er verschillende mogelijkheden aangeboden om bijvoorbeeld te stoppen met roken.

Margreet Koster, Wildvank Gevelspecialisten: “Niets is zo moeilijk dan van een verslaving afkomen. Graag willen we onze medewerkers hierin helpen. Samen met Ter Steege Materieel, Ter Steege Handel en Reginox zijn we in gesprek met een ‘Stoppen met roken coach’. Er hebben zich inmiddels al een mooi aantal mensen aangemeld. Zo staan ze er niet alleen voor en gaan we er samen voor! Rokers die nog niet zover zijn om deze stap te nemen, hebben we laten weten dat ze ook op een later moment altijd om hulp mogen vragen.”