Samenleven in en met het bos

Achter Landgoed Oude Tempel in Soesterberg komt een nieuw, natuurinclusief woongebied in het bos. Het wordt een mix van woningtypen variërend van sociale huur- en sociale koopwoningen, middeldure en duurdere koopwoningen en vrije kavels. De bouw start naar verwachting in 2025. In het plan is de balans tussen kwaliteit, duurzaamheid en respect voor de natuur essentieel.

Directeur Gijs Takkenkamp (rechts op de foto) van Ter Steege Bouw Vastgoed en wethouder Osman Suna (links) van de gemeente Soest tekenden op woensdag 5 april 2023 de samenwerkingsovereenkomst met afspraken over de ontwikkeling van het nieuwe woongebied.

Samenleven in én met het bos

Wethouder Osman Suna: “De druk op de woningmarkt is hoog in de provincie Utrecht. Nieuwe woningen zijn hard nodig. Oók in de groene omgeving van Soesterberg, al weten we dat er ook bewoners zijn die dit liever niet willen. Met dit project creëren we een bijzonder woonmilieu. Een plek waar mensen actief en gezond samenleven in én met het bos. Het nieuwe woongebied maakt deel uit van het programma Hart van de Heuvelrug. Hierin worden in totaal 1700 woningen gebouwd op acht locaties. Ongeveer de helft van de woningen zijn opgeleverd. Er is 700 hectare aan natuur bijgekomen met natuurprojecten waaronder Landgoed de Paltz, het Kodakterrein en Park Vliegbasis Soesterberg. Met de opbrengst van de bouwontwikkelingen worden gedane investeringen in de natuur bekostigd. Op plekken waar de natuur dit het hardst nodig heeft, worden gebieden terug gegeven aan de natuur. Dit verbetert de overlevingskansen voor planten en dieren.”

Inloopbijeenkomst woensdag 10 mei 2023

Geïnteresseerden kunnen het concept-plan bekijken tijdens een inloopbijeenkomst op woensdag 10 mei. Daar kunnen ook vragen worden gesteld aan Ter Steege en de gemeente Soest. De inloopbijeenkomst is van 16.00 tot 21.00 uur in Kontakt der Kontinenten, aan de Amersfoortsestraat 20 in Soesterberg. Aanmelden kan via www.natuurinclusiefwonensoesterberg.nl. Omwonenden ontvangen een uitnodiging voor deze inloopbijeenkomst.

Meer informatie over het woongebied staat op natuurinclusiefwonensoesterberg.nl

Genieten van bosrijke omgeving

Het woongebied wordt niet alleen een plek voor nieuwe bewoners. Er wordt gezorgd dat iedereen ook na de bouw van woningen kan blijven genieten van de bosrijke omgeving. Bewoners en omwonenden kunnen elkaar ontmoeten. Onderdeel van het plan is een nieuw te bouwen ‘boshut’ waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Brede mix woningen: van sociale huur tot koop

Het nieuwe woongebied ligt aan de oostkant van Soesterberg, met een toegangsweg vanaf de Oude Tempellaan. Er komen maximaal 300 woningen. Minimaal tien procent bestaat uit sociale huurwoningen van woningcorporatie Portaal en minimaal tien procent bestaat uit sociale koop. Het is de ambitie om energieneutrale appartementen te realiseren. De sociale huurwoningen worden in de eerste fase gebouwd. De koopwoningen worden verkocht in verschillende prijsklassen.

Duurzaam en ecologisch verantwoord bouwen

Circulariteit en verduurzaming zijn ook belangrijk tijdens het bouwproces. Hierbij wordt vooral gebruik gemaakt van hernieuwbare, natuurlijke, ‘bio-based’ materialen met een belangrijke rol voor de toepassing van hout. Zowel voor de constructie als voor de gevels. Door de toepassing van geprefabriceerde elementen wordt de bouwtijd verkort en wordt de omgeving zo min mogelijk belast.

Inventariseren, beschermen en transformeren

Voordat de bouw begint wordt zorgvuldig onderzocht waar de natuur het bouwen het beste toelaat. Onder andere door goed te kijken welke bomen en onderdelen van het bos behouden moeten blijven. Tijdens de bouw van woningen en aanleg van wegen worden de bodem en de natuur zo min mogelijk aangetast. Er wordt minimaal gegraven en bouwhekken worden zorgvuldig geplaatst.

Natuurwaarde

In het concept plan van Ter Steege gaan behoud en ontwikkeling van de natuur en bouw van woningen samen op. Het Beeldkwaliteitsplan, waar bewoners in 2020 en 2021 over hebben meegedacht is een belangrijke bron voor het plan van Ter Steege. Er wordt rekening gehouden met de flora en fauna. Belangrijk is een grote strook bos die helemaal onbebouwd blijft. Dit wordt de groene kapstok genoemd. Daar wordt ook de natuur versterkt. Aan de historische lanenstructuur wordt een zoom nieuwe planten toegevoegd. Zo komt er meer ruimte voor kleine zoogdieren en insecten én blijft de biotoop voor de bosvogels en vleermuizen bewaard. Rond de woningen blijven oude, gezonde bomen zoveel mogelijk behouden. Dit neemt niet weg dat er natuur verdwijnt en de natuurwaarde van het gebied verandert.

Ecologisch onderzoek

Het bouwen van de woningen kan beginnen omdat het bestemmingsplan per 8 juni 2022 onherroepelijk is. De volgende stap is dat van 11 april tot eind oktober 2023 de huidige ontheffing Wet natuurbescherming (Wnb) geactualiseerd wordt. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk ecologisch adviesbureau.

Omwonenden kunnen helpen

Omwonenden en bezoekers die weten welke (beschermde) soorten in het gebied zijn kunnen dit melden. Die informatie is een waardevolle aanvulling op het onderzoek dat het ecologisch adviesbureau uitvoert. Mensen kunnen melden welke (beschermde) plant- en diersoorten zij in het gebied hebben gezien door contact op te nemen via oudetempel@bureau-viridis.nl.

Meedenken

Bij de ontwikkeling van het woongebied werken Ter Steege, Portaal en de gemeente Soest samen met wUrck voor het landschapsontwerp en stedenbouwkundigontwerp. Het plan voor het nieuwe woongebied is nog niet definitief. De komende maanden werken gemeente Soest en Ter Steege nauw samen aan de realisatie van een definitief stedenbouwkundig plan, definitief Beeldkwaliteitsplan, inrichtingsplan en het plan voor het ontmoetingspunt de Boshut. Omwonenden, toekomstige bewoners en overige belangstellenden krijgen regelmatig de kans om mee te denken. Tijdens de inloopbijeenkomst op 10 mei wordt verder toegelicht op welke momenten en manieren bewoners kunnen meedenken.

Hart van de Heuvelrug

Het nieuwe woongebied maakt deel uit van het programma Hart van de Heuvelrug. Binnen het programma is de natuur op de Utrechtse Heuvelrug in de afgelopen vijftien jaar uitgebreid en versterkt. Zo is er een groot aaneengesloten natuurgebied ontstaan van 5.300 hectare en er is 700 hectare aan nieuwe natuur gerealiseerd. Op andere plekken wordt ruimte gemaakt voor de bouw van woningen en bedrijven, recreatie en zorg. Zo draagt het programma bij aan een groene en gezonde leefomgeving in de regio rond Soest en Zeist. De provincie Utrecht, gemeente Zeist en gemeente Soest hebben de regie en werken samen met partners zoals stichting Het Utrechts Landschap. Kijk voor meer informatie op www.hartvandeheuvelrug.nl.